Vzdělávací projekt EUROPODKOVÁŘ

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ1.07/3.2.10/02.0047

Vítáme Vás na stránkách vzdělávacího projektu , který reaguje na potřebu zvyšování znalostí a dovedností podkovářů, zvyšování jejich konkurenceschopnosti a obnovení tradičního podkovářského řemesla a pravidelné péče o končetiny koní. Řemesla, které je díky zvyšujícím se stavům koní v České republice velmi žádané.

Současný stav koní v České republice je cca 75.000 koní, kteří v pravidelných intervalech 6-8 týdnů potřebují kvalitní ošetření ať už bosých či podkovaných končetin, tj. přibližně 487 500 ošetření ročně. Kvalitní vzdělání podkovářů je základem welfare koní a základem profesního růstu každého podkováře.

 

Souhrnné informace o projektu EUROPODKOVÁŘ

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7,3

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.3.2.

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Číslo výzvy: 02

Název výzvy: Královéhradecký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory: 3.2.

Typ projektu: grantový

Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odbormé přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovednosti vzdělávacích pracovníků s ohledem  na inovace a znalostní ekonomiku.

Typ území: Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)

 

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na potřebu zvyšování konkurenceschopnosti, inovace znalostí a dovedností tradičního podkovářského řemesla a pravidelné péče o končetiny dnes již 72 tisíc koní v ČR. Řemesla, které je dnes díky zvyšujícím se stavům koní velmi žádané.

 

Projekt je zaměřen:

- na tvorbu vzdělávacího programu pro účastníky dalšího vzdělávání pro dílčí kvalifikace Pomocníka podkováře 41-031.H. Podkováře 41-039.H a Podkováře specialisty 41-040.M

- tvorbu učebnice a multimediálního výukového DVD (e-learningu) pro výše uvedené kvalifikace

- na tvorbu metodiky pro pilotní kurs lektorů dalšího vzdělávání a poradců

- na 3. pilotní kursy pro výše uvedené kvalifikace a 1. pilotní kurs pro lektory dalšího vzdělávání a poradce

- na zřízení poradenského centra pro podkováře, veterináře a chovatele koní

 

Projekt reaguje na potřeby  účastníků dalšího vzdělávání, neboť komplexně zpracovaná problematika podkovářství a kvalifikovaní lektoři na trhu v ČR absolutně chybí.

Předpokládané datum zahájení projektu:  1.1.2011

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.3.2012

 

Popis učebnice EUROPODKOVÁŘ a multimediálního výukového DVD

Na základě zpracování osnov  a vzdělávacího programu obsahově souvisejícího se stanovenými standardy dílčích kvalifikací dle NSK. I. (Pomocník podkováře 41-039.E/2, Podkovář 41.031.H/3, Podkovář specialista 41-040.M) budou zpracovány odborné materiály (odborné texty a podrobná obrazová dokumentace do podoby učebnice a multimediálního výukového DVD.

V každém předmětu (počítá se zejména s předměty Anatomie a fyziologie končetiny a kopyta. Postoje a předvádění končetin. Končetiny hříbat, Etologie a fixace koní, problémy končetin způsobené vadami postoje, kopyta bosá, pravidelná, ostroúhlá, tupoúhlá, diagonální, sbíhavá, rozbíhavá, úzká, plochá, plná, špalková a jejich úprava a podkování, palmární  bolestivost kopyta, podotrochlóza, diagnostické metody, úprava a podkování nemocných kopyt, např. rány kopyta, rohový sloupek, schvácená kopyta, kolaterální vazy, rozštěp kopyta, pododermatitida. hniloba a rakovina kopyt, dutá a volná stěna, nemoc bílé čáry a další, ergonomie, použití plastů, ekonomie a zacházení se zákazníkem, úprava podkov a sortimenty, dále význam chovu koní v rámci údržy krajiny venkova a další) bude zpracována podrobně osnova, shromážděny podklady, připraveny pro tisk a předány příslušnému vydavateli.

V učebnice je  veškerá  problematika zpracována komplexně. Pro interaktivní e-learning jsou  materiály,  pro učebnici,  doplněny záznamy DVD s praktickými ukázkami. Celá problematika je rozdělena do  okruhů , dle požadovaných znalostí pro jednotlivé výše uvedené  profesní kvalifikace. Zabezpečovací kódy e-learningu jsou    pro účastníka pilotního řízení . Kniha bude obsahovat 700 stran  formátu A 4, 6O - 70 % grafických dokumentací  s podrobnými popisy a 30 - 40 % odborných textů. Produkt bude prezentován  na konferencích a oblastních  schůzích  chovatelských svazů, profesních sdružení podkovářů a konzultován s veterinárními lékaři, specializovanými na sektor chovu koní. Na internetovém portálu bude zřízeno diskusní fórum.  

Odkazy budou zveřejněny na souvisejících internetových portálech - např. Svazu chovatelů Českého teplokrevníka, Asociace svazů chovatelů koní, Živnostenského společenstva podkovářů, Equichannel a další. Pro uvedení knihy, DVD a kursů na trh bude uspořádána tisková konference.

Souhrnné informace o realizaci projektu

V příloze jsou popsány souhrnné informace o realizaci projektu EUROPODKOVÁŘ.